Bài giảng Quy tắc biên biên mục Anh - Mỹ - TS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Bài giảng Quy tắc biên biên mục Anh - Mỹ trình bày về các loại tài liệu và các nguồn cung cấp thông tin; phần mô tả được chia thành các vùng sau: nhan đề và xác minh về trách nhiệm, xuất bản, mô tả vật chất, tùng thư, ghi chú...