Bài giảng Xác định giá trị tài liệu - Ts Nguyễn Lệ Nhung

Bài giảng Xác định giá trị tài liệu - Ts Nguyễn Lệ Nhung gồm các nội dung sau: Khái niệm về xác định giá trị tài liệu, Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu, Các tiêu chuẩn để xác định giá trị tài liệu, Bảng thời hạn bảo quản tài liệu, Tổ chức công tác xác định giá trị tài liệu.