Bài tập toán cao cấp_Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số

Tài liệu “Toán học cao cấp_tập 3: phép tính giải tích nhiều biến số” được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy giáo trình cơ sở toán học cao cấp của các tác giả trong nhiều năm. Tài liệu này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học cao đẳng: Phép tính tích phân. Lý thuyết chuỗi. Phương trình vi phân gồm : 10. Tích phân bất dịnh, 11. Tích phân xác dịnh Riemann,12. Tích phân hàm nhiều biến,13. Lý thuyết chuỗi,14. Phương trình vi phân,15. Khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng. Chúc các bạn thành công