Biện pháp bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho giáo viên mầm non trong hoạt động nghề nghiệp ở trường mầm non

Trí tuệ cảm xúc trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non là năng lực phản ánh bằng cảm xúc các kích thích có ý nghĩa đối với giáo viên mầm non nảy sinh trong hoạt động nghề nghiệp của họ. Đó là năng lực nhận biết, sử dụng, hiểu và kiểm soát những cảm xúc của mình, của trẻ, đồng nghiệp và các bậc cha mẹ của trẻ trong hoạt động nghề nghiệp, trên cơ sở đó giúp giáo viên mầm non thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ em.