Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục học sinh Tiểu học trong nhà trường

Mục đích nghiên cứu Đề tài: “Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học trong nhà trường” nhằm xác định được thực trạng về chất lượng giảng dạy của đội ngũ GV, chất lượng HS trong nhà trường, rút ra được một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học trong nhà trường. Cũng như để đưa ra giải pháp quản lý để chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường nâng cao hơn và từ đó nhà trường duy trì được kết quả trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và từng bước xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức độ II vào những năm tiếp theo.