bộ tài liệu hỗ trợ hiệu trưởng - Quản lý hiệu quả trường học

Tài liệu tham khảo và giới thiệu bộ tài liệu hỗ trợ hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học - Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) Tháng 7/2009