Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào hoạt động du lịch vườn sinh thái của hộ gia đình tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào hoạt động du lịch vườn sinh thái của hộ gia đình tại huyện Phong Điền: Chính sách tự nhiên, Môi trường tự nhiên và vốn xã hội, Văn hóa xã hội, Nguồn lực địa phương và Lợi ích kinh tế. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất 1 số khuyến nghị nhằm nâng cao sự tham gia của hộ gia đình vào hoạt động du lịch vườn sinh thái.