Cần thiết phải có một bộ tiêu đề đề mục Tiếng Việt trong ngành Thông tin Thư viện Việt Nam

Bài viết với nội dung: để kiểm soát thư tịch và cung cấp thông tin về các tài liệu mà một Thư viện hay liên hợp Tthư viện có cho người sử dụng, người ta phải biên mục các tài liệu đó. Biên mục tài liệu là một công đoạn trong ngành Thông tin - Thư viện nhằm ghi trên một phiếu mục lục thủ công hay trên một biểu ghi thư tịch trực tuyến các nét đặc trưng bên ngoài của một tài liệu và xác định nội dung của tài liệu đó. Do đó, người ta mô tả một tài liệu cho người sử dụng dưới hai hình thức: mô tả thư tịch hay còn gọi là biên mục mô tả và mô tả nội dung. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động cần phải có bộ tiêu đề đề mục Tiếng Việt để phù hợp, sát hơn với ý nghĩa củng như dề dàng phân loại các tài liệu tại nước ta.