CHIẾN LƯỢC VÀ LỘ TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAILAND

CHIẾN LƯỢC VÀ LỘ TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAILAND

NGƯỜI DỊCH: TS. HOÀNG NGỌC VINH

Thái Lan là một quốc gia với dân số trên 62 triệu người (2001) với GDP năm 2000 là 413 tỷ USD tính theo sức mua của đồng tiền ( PPP), nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh chóng sau khủng hoảng kinh tế cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Giáo dục của Thái Lan nói chung và giáo dục đại học (GDĐH) nói riêng mặc dù còn gặp phải những khó khăn trong quá trình cải cách song kinh nghiệm cải cách giáo dục của Thái Lan có thể giúp chúng ta nhìn lại cách làm