CHÍNH SÁCH CÔNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chính sách (công) tồn tại khách quan để duy trì sự phát triển không ngừng của nền kinh tế-xã hội một quốc gia
Ở các nước tư bản: chính sách công thể hiện vai trò (mức độ) của nhà nước trong việc dùng các công cụ chính sách để can thiệp vào thị trường