CHƯƠNG 7: XÁC ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ & DỰ BÁO NHU CẦU VẬT TƯ

7.1.1. Nhu cầu vật tư và ý nghĩa của việc xác định nhu cầu vật tư:
Kế hoạch cung cấp vật tư phản ánh toàn bộ các giải pháp giải quyết vật tư
Kế hoạch cung ứng vật tư là điều kiện, biện pháp để kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện.
Xác định nhu cầu vật tư là bước đầu tiên của việc lập kế hoạch cung ứng,
Xác định nhu cầu vật tư cho các hoạt động:
xây dựng cơ bản;
hoạt động nghiên cứu và phát triển;
dự trữ.