Chương II: Cảm biến quang

Như chúng ta đã biết, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt.