Chương trình đào tạo họa sỹ và designer: Kết hợp để nâng cao chất lượng đào tạo

Bài viết chủ yếu sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, phân loại và hệ thống hóa lý thuyết nhằm đưa ra các giải pháp có thể ứng dụng đào tạo liên ngành vào thực tiễn trong quá trình đào tạo hai ngành nói trên.