Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ

Tìm hiểu làng Việt cổ truyền, dù cố tình tự hạn chế lại trong phạm vi cho phép của tài liệu điền dã dân tộc học, là một con đường dài, trên đó tôi đang cố đi nốt chặng đầu: chẳng tập hợp tài liệu. Trong hoàn cảnh aaysm không thể trình bày những biến thể khác nhau tại những khu vực khác nhau