CÔNG CỤ KHAI THÁC LỖ HỔNG MẠNG

Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra ,tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.Metasploit có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành: Linux, Windows, MacOS. Metasploit hỗ trợ nhiều giao diện với người dùng:
-console interface: dùng msfconsole.bat. Msfconsole interface sử dụng các dòng lệnh để cấu hình, kiểm tra nên nhanh hơn và mềm dẻo hơn
-Web interface: dùng msfweb.bat, giao tiếp với người dùng thông qua giao diện web
-Command line interface: dùng msfcli.bat
Enviroment Global Enviroment:được thực thi thông qua 2 câu lệnh setg và unsetg, những options được gán ở đây sẽ mang tính toàn cục, được đưa vào tất cả các module exploits