Dân số và sự gia tăng dân số

Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Biết được quy mô dân số, tình hình biến động dân số thế giới và giải thích được nguyên nhân. - Hiểu được các thuật ngữ: tỉ suất sinh thô và tử suất tử thô. Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng dân só cơ học và gia tăng dân số. - Phân tích được hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí. - Biết tính tỉ suất sinh, tỉ suất tử, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỉ suất gia tăng dân số. - Nhận xét, phân tích biểu đồ, lược đồ, bảng số liệu về tỉ suất sinh, tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên.