Đề án thành lập Học viện quản lý giáo dục

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, quan điểm định hướng, chính sách và các giải pháp chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo đã được đề cập trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “Quản lý... Và các nội dung khác mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.