Đề tài " Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp "

Môi trường sống , hoạt động và học tập của thế hệ trẻ hiện nay đang có nhứng thay đồi đáng kể. Sự phát triển nhân chóng của các lĩnh vực kinh tế - xã hội và giao lưu quốc tế đã và đang tạo ra những tác động đa chiều , phức tạp ảnh hưởng quá trình hình thanh và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ.