Đề tài " Phân tích phương án kinh doanh quốc tế của công ty yến sao Khánh Hòa "

Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh
khánh hòa. nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác và phát triển nguồn lợi
yến sào.Trong đó, quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp sản phẩm yến sào là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Các sản phẩm của công ty mang nhãn hiệu Sanest, Sanest Tourist, Nha Trang Trourismcom, Sanatech, Sanna, Sanest Food… đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu và trở thành thương hiệu được người tiêu dùng ưa...