Đề xuất xây dựng đề cương chi tiết cho giáo trình Minna no Nihongo I dựa trên quan điểm ứng dụng phương pháp học Active learning

"Minna no Nihongo" là một giáo trình tiếng Nhật được giảng dạy tại hầu hết các cơ sở đào tạo tiếng Nhật, các trường đại học uy tín tại Việt Nam. Bài nghiên cứu sẽ đi sâu vào từng nội dung trên, sau đó đưa ra những luận điểm và đề xuất về việc xây dựng một đề cương phù hợp nhất với phương pháp Active learning.