ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

-Thể chế kinh tê ́ la ̀ một bộ phận cấu thành của
hình thức thể chế xã hội, tồn tại bên cạnh các bộ phận
khác nhau như thể chế giáo dục.Thê chê KTTT l̉ ́ à môṭ tôn̉ g thê ̉ bao gôm̀ các bộ quy
tăć , luâṭ lê ̣ va ̀ hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tê ́
được taọ lâp̣ nhăm̀ điêù chin̉ h hoaṭ đôṇ g giao dic̣ h,
trao đôỉ thi ̣ trường.