Ebook Chính sách khen thưởng và công tác công đoàn ngành Giáo dục: Phần 1

Để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính sách khen thưởng và công đoàn đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm công tác công đoàn trong trường học, trung tâm giới thiệu sách Tp.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách "Chính sách khen thưởng và công tác công đoàn ngành Giáo dục". Phần 1 của cuốn sách sẽ trình bày các nội dung về quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo.