Ebook Địa chất đới bờ - Trịnh Lê Hà (dịch)

Mục đích của ebook này là cung cấp cho người đọc khái niệm tổng hợp về địa chất đới bờ, giới thiệu các nguồn thông tin, dữ liệu có liên quan và các phương pháp khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất bờ. Hy vọng rằng, cuốn sách này sẽ giúp cho người đọc, đặc biệt là những người hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành này có được những khái niệm tổng quát về mọi khía cạnh địa chất của khu vực đới bờ và các nguồn thông tin liên quan.