Ebook Giáo dục hiện đại (Những nội dung cơ bản): Phần 2 - PGS.TSKH. Thái Duy Tuyên

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày tiếp những vấn đề của dạy học như nội dung dạy học, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; những vấn đề cấp thiết của giáo dục hiện đại như giáo dục đạo đức, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục gia đình, nhà trường nông thôn, dự báo và kế hoạch hóa phát triển giáo dục.