Ebook Kiểm soát nguồn lực vật chất để quản lý kho hiệu quả hơn

Cuốn sách này nằm trong bộ sách: Quản trị Sản xuất và Vận hành, xem xét các khía cạnh khác nhau của việc quản lý và kiểm soát nguồn lực, bao gồm thu mua, tồn trữ, sử dụng và bảo quản. Nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng: Mô tả năm bước trong quy trình quản lý nguồn lực được áp dụng như thế nào cho bốn loại nguồn lực, giải thích một số biện pháp để quản lý nguồn lực thiết bị hiệu quả hơn, giải thích nguyên tắc tồn kho cơ bản, mô tả sáu nguyên tắc quan trọng...