Ebook Kiệt tác sân khấu thế giới Phaoxtơ: Phần 1 - J.W.Gớt

Gớt là văn hào lỗi lạc nhất của nền Văn học cổ điển Đức và là một trong số những văn nghệ sĩ xuất sắc của nền Văn học tiến bộ của nhân loại. Ông là người mở đường của nền Văn học hiện đại dân tộc Đức, là một nhà cách tân trong Văn học và đã có nhiều cống hiến trong việc xây dựng một nền lý luận Mỹ học hiện thực chủ nghĩa. Dưới đây là tác phẩm Kiệt tác sân khấu thế giới Phaoxtơ là một trong những vở kịch lớn nhất của Gớt, mời các bạn tham khảo phần 1 của ebook.