Ebook Kỹ thuật sử dụng thuốc trừ sâu an toàn: Phần 1

Để góp phần thực hiện việc đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và bồi dưỡng những kiến thức cơ bản cho những người lao động nông thôn thế kỷ 21, Nhà Xuất bản Hồng Đức đã tổ chức biên soạn và xuất bản bộ tài liệu Kiến thức khoa học - Xây dựng nông thôn mới”. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 của tài liệu Cẩm nang về kỹ thuật sử dụng thuốc trừ sâu an toàn trong bộ tài liệu nêu trên.