Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 2: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thương Ngô

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 2: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 5 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày các kiến thức như sau: Chương 4 trình bày tổng hợp hệ xung, chương 5 tổng hợp hệ xung trong miền trạng thái bao gồm các phương trình trạng thái của hệ gián đoạn, điều khiển được và quan sát được... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.