Ebook Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 2

Ebook Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hướng dẫn sử dụng thuốc, các kỹ thuật thú y, dê đẻ và đỡ đẻ cho dê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.