Ebook Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Môi trường học và môi trường dạy ảnh hưởng đến hoạt động sư phạm như thế nào, tổng quan về tiếp cận khoa học thần kinh trong hoạt động học và dạy, hành vi của người học và người dạy, tiếp cận về hoạt động sư phạm,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.