Ebook Tiếng Việt qua thơ tình 10 thế kỷ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thơ hòa bình mới lập lại, mảng thơ miêu tả các miền - các thành phố - các thắng cảnh, mảng thơ tình thời đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.