Giáo trình chăn nuôi gia cầm - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Gần một thế kỷ qua ngành chăn nuôi gia cầm được cả thế giới quan tâm và
phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Chăn nuôi gia cầm chiếm một vị
trí quan trọng trong chương trình cung cấp protein động vật cho con người. Gia
cầm chiếm 20-25% trong tổng sản phẩm thịt, ở các nước phát triển thịt gà chiếm
tới 30% hoặc hơn nữa.