Giáo trình Chăn nuôi trâu bò (ĐH Nông nghiệp I HN) - Chương 4

Chương 4 CHUỒNG TRẠI TRÂU BÒ
Chương này nhằm trang bị cho sinh viên những yêu cầu và nguyên tắc chung đối với chuồng trại trâu bò, nguyên tắc xây dựng và các biện pháp vệ sinh chuồng trại....