Giáo trình Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp - PGS.TS. Trần Thế Lục (chủ biên)

Giáo trình gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu lý thuyết cơ bản tạo hình các bề mặt, bao gồm: Động học quá trình tạo hình các bề mặt, Nguyên lý cơ bản tạo hình bề mặt, Các điều kiện tạo hình bề mặt khi gia công. Phần 2 đề cập đến kỹ thuật tạo hình các bề mặt của dụng cụ cắt - công nghệ chế tạo dụng cụ cắt, nội dung phần này bao gồm: Đặc điểm công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ cắt - các giai đoạn cơ bản khi chế tạo dụng cụ cắt, các nguyên công tạo phôi dụng cụ, các nguyên công cơ bản tạo hình các bề mặt dụng cụ trước nhiệt luyện, các nguyên công mài và mài sắc dụng cụ sau nhiệt luyện, tổng quát một số quy trình công nghệ tạo hình một số dụng cụ cắt.