Giáo trình Dạy học lớp 4 theo chương trình Tiểu học mới

Cấu trúc của môđun gồm các chủ đề sau: Những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học trong SGK Tiếng Việt lớp 4; những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học phân môn Tập đọc trong SGK Tiếng Việt lớp 4; Nội dung và phương pháp dạy Chính tả trong sách Tiếng Việt lớp 4; những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học phân môn Luyện từ & câu trong Tiếng Việt lớp 4; nội dung và phương pháp dạy 2 kiểu bài tập kể chuyện mới xuất hiện trong SGK Tiếng Việt lớp 4; những đổi mới về nội dung và phương pháp dạy phân môn Tập làm văn trong SGK Tiếng Việt lớp 4; kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 4.