GIÁO TRÌNH GIỐNG VẬT NUÔI - Đặng Vũ Bình

Giống vật nuôi là môn khoa học ứng dụng các quy luật di truyền để cải tiến
về mặt di truyền đối với năng suất và chất lượng sản phẩm của vật nuôi. Để có thể
hiểu được bản chất những vấn đề phức tạp của môn học và những ứng dụng trong
thực tiễn sản xuất, đòi hỏi người đọc phải có kiến thức về di truyền số lượng, xác
suất, thống kê và đại số tuyến tính. Theo hướng đó, trong những năm gần đây, một
số giáo trình, sách tham khảo của chúng ta đã có những thay đổi đáng kể về cơ cấu
và nội dung, ngày càng tiếp cận hơn những kiến thức hiện đại và thực tiễn phong
phú của công tác chọn lọc và nhân giống của các nước tiên tiến.