Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng)

Từ xa xưa, trong các công trình nghiên cứu của những nhà bác học thời cổ
đại như Xênôphông, Platôn, Arixtốt và trong một số tác phẩm của những nhà tư
tưởng thời phong kiến ở Trung Quốc, ấn Độ... đã đề cập những vấn đề kinh tế.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là những tư tưởng kinh tế còn tản mạn, rời rạc, có tính
chất tổng kết kinh nghiệm, còn pha trộn với các kiến thức khoa học khác, chưa
có học thuyết kinh tế hoàn chỉnh và độc lập.