Giáo trình Lịch sử giáo dục Việt Nam - ĐH Đà Lạt

Giáo trình Lịch sử giáo dục Việt Nam có kết cấu trình bày nội dung gồm 4 chương: Chương 1 trình bày chế độ giáo dục và thi cử của Việt Nam thời phong kiến, chương 2 có nội dung đề cập đến nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc, chương 3 trình bày tình hình giáo dục thời chính phủ Trần Trọng Kim trong vùng Pháp tạm chiến và ở miền Nam Việt Nam, chương 4 cung cấp kiến thức về nền giáo dục của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.