Giáo trình luật ngân hàng - ĐH Cần Thơ

Những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật việt nam i. khái niệm hoạt động ngân hàng, ngân hàng và cấu trúc hệ thống ngân hàng. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tiền tệ