Giáo trình Lý luận văn học: Phần 1 - NXB Giáo Dục

Giáo trình Lý luận văn học - Phần 1 có nội dung giới thiệu bản chất thẩm mỹ của văn học, bản chất xã hội của văn học. Trong đó nội dung cụ thể trình bày về: Văn học - hình thái thẩm mỹ, văn học - nghệ thuật ngôn từ, tính đa chức năng của văn học, nguồn gốc bản chất và quy luật phát triển của văn học, hiện thực trong văn học, tính khuynh hướng trong văn học.