Giáo trình mô hình toán kinh tế

Chương 1. Giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế
1. Phương pháp mô hình và ý nghĩa
2. Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế
3. Cấu trúc mô hình toán kinh tế
4. Phân loại mô hình toán kinh tế
5. Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế
6. Mô hình hóa đối tượng theo cách