Hệ thống mục lục trực tuyến với việc sử dụng tiêu đề đề mục

Bài viết với nội dung: mục lục trực tuyến (MLTT) – Online Catalog là hệ thống mục lục được tra cứu trên mạng máy tính. Hay nói một cách khác MLTT là kết quả của việc tự động hóa hệ thống mục lục phiếu. Người sử dụng có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên để truy cập theo chủ đề thì đây là phương pháp cơ bản và chuẩn mực nhất mà người cán bộ biên mục cung cấp cho người sử dụng. Ta dễ dàng tìm thấy phương cách này trên bất cứ một hệ thống MLTT nào khắp nơi trên thế giới. Bài viết minh họa cách tìm kiếm cơ bản đó trong hệ thống MLTT của Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM.