Hóa học dầu mỏ và khí

Nội dung của cuốn sách “Hóa Học Dầu Mỏ Và Khí” gồm 15 chương và một phụ lục, cung cấp các kiến thức cơ bản về hóa dầu mỏ và khí cho sinh viên, học viên ngành công nghệ hữu cơ …
Sách được sắp xếp thành 2 phần chính: