Hoàn thiện và phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho các thư viện đại học hiện nay đó là vấn đề phát triển, nâng cao chất lượng và phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ TT-TV nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của người dùng tin, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.