Hoạt động chữa bài theo cặp trong phát triển kĩ năng viết của sinh viên tiếng Anh không chuyên

Học tập theo nhóm và điển hình là hoạt động theo cặp trong việc chữa bài tập viết có nhiều ảnh hưởng tích cực đến việc tiếp thu kiến thức và phát triển năng lực ngoại ngữ ở người học. Bài báo phân tích những tác động tích cực và lưu ý những hạn chế cùng một vài gợi ý trong việc áp dụng phương pháp chữa bài viết này cho đối tượng là sinh viên năm thứ nhất hệ không chuyên tiếng Anh.