Học nhanh Photoshop 6.0 bằng hình ảnh

Adobe Photoshop là một phần mềm ứng dụng đặc biệt dành cho việc xử lý và phục hồi ảnh. Bạn sẽ nhận thấy rằng Photoshop là một công cụ tạo nghệ thuật, nó sẽ cho phép các bạn tạo dựng lại thế giới theo quan điểm riêng của mình và các ý tưởng thiết kế sẽ trở thành hiện thực một cách nhanh chóng và chính xác.