Hợp tác thư viện khoa: Nền tảng nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy trong trường đại học

Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa thư viện-khoa là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy. Bài viết trình bày khái niệm "Liên lạc viên thư viện" và vai trò của họ trong hợp tác thư viện-khoa. Lợi ích của hợp tác thư viện khoa bao gồm: nâng cao chất lượng học tập; chất lượng giảng dạy; uy tín của thư viện. Phân tích các hoạt động hợp tác thư viện và khoa.