In ấn trong MS Project

Việc in ấn tuỳ theo yêu cầu thực tế của dự án
Các báo cáo chuẩn của MS Project
Tiến độ chung của dụ án
Báo cáo lịch trình công tác
Báo cáo về việc sử dụng tài nguyên & công tác