KẾT HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA và TIỀN TỆ

Đường IS có độ dốc ngược (dốc xuống bên phải), phản ảnh:
- Mối quan hệ nghịch biến giữa Y và i.
- Độ dốc IS cao hay thấp phụ thuộc độ nhạy cảm của I đối với i. Nếu I quá nhạy cảm đối với i thì IS có độ dốc thấp