Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế (BP)

Là bảng cân đối, so sánh và đối chiếu giữa các khoản
tiền thu được từ ở nước ngoài với các khoản tiền phải
chi trả cho nước ngoài
Là một biểu tổng hợp phản ánh tất cả các giao dịch dưới
hình thức tiền tệ của một nước với các nước khác
Là một bản báo cáo thống kê ghi chép và phản ánh các
giao dịch kinh tế giữa những người cư trú với người
không cư trú (IMF).